BEGELEIDING OP MAAT

Ondersteund door wetenschappelijk onderzoek en onze ervaring met meer dan 4.000 deelnemers is het duidelijk: door gericht te werken aan je fitheid, mentaal welzijn en voeding kun je de oncologische behandelingen als chemo, bestralingen en operatie beter aan, je herstelt sneller en je hebt een betere kwaliteit van leven. Ook de re-integratie in de werkomgeving gaat beter. Je voelt je sterker. De begeleiding op maat van Tegenkracht kan al direct na de diagnose starten.

Begeleiding in zes stappen

1. Aanmelding en intake

Tijdens de telefonische intake staan jouw behoefte en wens centraal. Waarom meld je je aan? Wat zijn je doelstellingen? Op welke vlakken zoek je hulp? Wat voor sport heb je altijd gedaan? Wat vind je belangrijk? Wij zoeken iets wat bij je  past. Natuurlijk vragen we ook naar je  ziektegeschiedenis en behandeling.

2. Afspraak met sportarts of oncologie fysiotherapeut

Na de intake volgt het sportmedisch onderzoek. We kiezen op basis van wensen en woonplaats samen een passende sportarts. Als de oncologische behandelingen nog moeten plaatsvinden, dan kan een oncologie fysiotherapeut jouw belastbaarheid in eerste instantie vaststellen. Een uitgebreid sportmedisch onderzoek kan eventueel ook later in het traject plaatsvinden.

3. Begeleidings-
advies

Tegenkracht neemt contact met je op na het (sportmedisch) onderzoek en na de uitslagen van de sportarts of fysiotherapeut. Je krijgt de nodige informatie over jouw belastbaarheid. We bespreken het sportadvies en beantwoorden al je vragen. Ook bespreken we dan de overige aandachtspunten en/of behoeftes op mentaal en voedingsvlak.

4. Begeleidings-
locatie(s)

Tegenkracht zoekt een passende sportlocatie en begeleider bij je in de buurt. Samen bespreken we de beste optie. Uiteraard kan dat ook een vervolg zijn bij de oncologie fysiotherapeut die de belastbaarheid heeft vastgesteld. Tegenkracht regelt tevens het eerste gesprek met de behandelaar. Je maakt kennis met jouw begeleider. Dan kan het Vitaliteitsplan Tegenkracht van start gaan. Wanneer er aanvullende behoeftes zijn op mentaal vlak of op gebied van de diëtiek of ergotherapie, dan kunnen wij daar ook informatie over geven en je op weg helpen.

5. Aan de slag

Tegenkracht heeft een landelijk netwerk van sportscholen, oncologie fitnesstrainers, sport-fysio’s en gespecialiseerde oncologie fysiotherapeuten, maar ook ergotherapeuten, diëtisten en deskundigen op het gebied van de mentale interventies.  Er is altijd een passende plek waar de begeleiding op maat kan worden uitgevoerd. Tegenkracht houdt voortdurend contact met jou en de begeleider(s).

6. Afronding

Na (gemiddeld genomen) zes maanden ronden we het traject af. We evalueren jouw traject en kunnen (optioneel) nogmaals een sportmedisch onderzoek doen. Dat geeft jou en ons inzicht. Ben je vooruit gegaan? Is het gelukt om sport in te passen in je leefstijl en gaat het mentaal goed? Lukt het ook met de voedingsadviezen? Het streven van Tegenkracht is dat we je zo ver op weg helpen dat je ook op alle vlakken zelfstandig verder kunt.

Wat kost het?

Aan het begeleidingstraject zijn kosten verbonden, bijvoorbeeld die van de oncologie fysiotherapeut, die niet altijd (volledig) vergoed worden door de ziektekostenverzekering. Als je niet in staat bent deze extra kosten te dragen, kan Tegenkracht je gedurende zes maanden financiële ondersteuning bieden uit haar sportfonds. Het Sportfonds Tegenkracht is alleen beschikbaar voor de kosten die gemaakt worden voor het sporten en niet gedekt worden door je ziektekostenverzekering. Het Sportfonds dekt geen kosten voor overige interventies als de ergotherapie, voeding of mentale steun.

Sportmedisch onderzoek

De kosten voor het sportmedisch onderzoek dien je zelf te voldoen bij de sportarts. Het sportmedisch onderzoek is over het algemeen door de meeste zorgverzekeringen opgenomen in de aanvullende verzekering en wordt daarom vaak maar voor een gedeelte vergoed. Je kunt in jouw polisvoorwaarden nakijken of jouw verzekering een sportmedisch onderzoek vergoedt en zo ja hoe hoog deze vergoeding is. Of bel je zorgverzekeraar om dit na te vragen.

In speciale gevallen kun je voor de niet vergoede kosten een beroep doen op het Sportfonds Tegenkracht voor een tegemoetkoming van maximaal € 100,-.

Sportbeoefening

Sporten is altijd op maat. De kosten van sportbeoefening, bijvoorbeeld bij een oncologie fysiotherapeut, worden door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed via een aanvullende polis. Als die kosten niet vergoed worden, dan kun je aanspraak maken op het Sportfonds Tegenkracht.

Sportfonds Tegenkracht

De stichting heeft een spaarpot, het zogenaamde Sportfonds, dat gevuld wordt door donaties en acties. Tegenkracht biedt jou hiermee een financiële steun in de rug. Vergoedt jouw zorgverzekering de kosten van het sportmedisch onderzoek, oncologie fysio en/of sportbeoefening slechts gedeeltelijk of helemaal niet, dan kun je aanspraak maken op het ‘sportfonds’. Het fonds heeft een vergoeding van maximaal  € 100,- per maand over de weken dat er ook gesport is. We houden een ondergrens aan van € 15,- per week als eigen bijdrage.

Voorwaarden

  • Je bent gemotiveerd om te sporten. Je wilt er alles aan doen om de behandeling sterk in te gaan en/of door te komen.
  • Je bent bereid een sportmedisch onderzoek te ondergaan bij een sportarts. Je bent akkoord dat je coördinator de uitslagen hiervan ontvangt.
  • Je vindt het goed dat Tegenkracht een sportmedisch dossier bijhoudt. Daar zetten wij de uitslagen in van de sportarts en de oncologie fysiotherapeut, aantekeningen van gesprekken met je en berichten van je sportbegeleider. Uiteraard binnen de grenzen van de Wet op de Persoonsgegevens.

Is deze begeleiding van Tegenkracht iets voor jou?

Veelgestelde vragen

Een van de coördinatoren neemt binnen drie werkdagen contact met je op. Er volgt direct een intakegesprek. De coördinator helpt je aan een Vitaliteitsplan op maat. Daarna maken we een afspraak met jou en de dichtstbijzijnde sportarts voor een uitgebreid sportmedisch onderzoek. Als jouw oncologische behandeling nog moet starten, dan maken we een afspraak bij een oncologisch fysiotherapeut om jouw belastbaarheid zo goed mogelijk in kaart te brengen.

De vergoeding (bijdrage in de kosten) die Tegenkracht geeft voor de sportbegeleiding is maximaal € 100,- per maand voor een periode van 6 maanden. Een rekenvoorbeeld: je declareert € 130,- bij Tegenkracht voor een maand. Jouw eigen bijdrage is € 15,- per week. Een maand heeft 4 weken, dus voor die maand is je eigen bijdrage € 60,-. Deze € 60,- aan eigen bijdrage trekken we van de € 130,- af. Blijft er € 70,- over. Deze € 70,- wordt door Tegenkracht aan jou vergoed uit het Sportfonds.

De financiële bijdrage vanuit het Sportfonds geldt in speciale gevallen, namelijk als je onvoldoende verzekerd bent, of wanneer je het financieel heel lastig hebt.

Nee, de werkgever wordt alleen benaderd als je daarmee akkoord bent. Onze ervaring leert dat contact met een leidinggevende of een HR-afdeling kan bijdragen om de werkgever inzicht te geven in onze aanpak en de resultaten daarvan. En in het verlengde daarvan de bereidheid van de werkgever om de werknemer financieel te ondersteunen.

Tegenkracht heeft een sportfonds beschikbaar dat het mogelijk maakt om deelnemers in speciale gevallen bij te staan met een financiële ondersteuning tot maximaal € 100,- per maand gedurende maximaal zes maanden. Dit beschikbare budget komt van gulle giften, donaties, structurele donateurs en komt van acties die we zelf genereren of voor ons worden gedaan. Onze coördinatoren kunnen je hier meer over vertellen.

Nee, als je goed verzekerd bent of je traject valt volledig in de basiszorg dan heb je geen eigen bijdrage. Wanneer jouw traject betaald wordt door je werkgever dan neemt de werkgever meestal ook de kosten van de eigen bijdrage op zich. De eigen bijdrage wordt alleen gerekend wanneer je bij ons kosten gaat declareren. Zie ook bovenstaande vraag.

Dat verschilt per Vitaliteitsplan. Het heeft te maken met de tarieven die worden gehanteerd en hoe vaak je gaat sporten onder begeleiding en welke faciliteiten er geboden worden. Indien er begeleiding is van een (oncologie)fysiotherapeut, is de kans zeker aanwezig dat de zorgverzekeraar een deel of de volledige kosten vergoedt. Dat heeft uiteraard ook te maken met welke polis je verzekerd bent en of er ook mogelijkheden zijn vanuit de basiszorg. Nadat je bij de sportarts bent geweest voor een groot sportmedisch onderzoek hebben we inzicht in je belastbaarheid en hebben we concrete adviezen en richtlijnen van de sportarts om daar samen met jou een passend vervolg op te vinden. Dat geeft een leidraad in welke vorm dat plaats gaat vinden en welke faciliteiten daarbij passen. Wanneer we mogelijk een passende locatie hebben gevonden, regelen we vaak een vrijblijvende intake/kennismaking. Daarin wordt ook duidelijk wat de kosten worden voor het traject en wat de zorgverzekeraar daarin wel of niet vergoedt.

Kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar kun je in speciale gevallen declareren bij Tegenkracht. Daar staat wel een eigen bijdrage tegenover van € 15,- per week dat je ook daadwerkelijk gesport hebt en we vergoeden daarin tot een maximum van € 100,- per maand (en maximaal zes maanden). Zie ook onderstaand voorbeeld.

Dat hangt af van wat er in uw polis is opgenomen. U kunt dat teruglezen in uw polis of te weten komen door contact op nemen met uw zorgverzekeraar. Indien u aanvullend verzekerd bent, dan wordt meestal een deel of alles vergoed. Wat niet vergoed wordt, is voor eigen rekening. In speciale gevallen kunt u voor deze niet vergoede kosten een beroep doen op het Sportfonds Tegenkracht voor een tegemoetkoming van maximaal € 100,-.

De kosten van het groot sportmedisch onderzoek variëren per sportarts. Gemiddeld genomen komen we tarieven tegen tussen de € 275,- en € 350,-, sommige lager, sommige hoger. Deze tarieven kun je over het algemeen  nakijken op de website van de desbetreffende sportmedische instelling.

Dan gaan we samen met je op zoek naar een voor jou beter passend alternatief. Soms heeft Tegenkracht meer locaties bij jou in de buurt waar het sport- en beweegprogramma op maat opgepakt kan worden. Het is mogelijk eerst bij een aantal locaties een intake/kennismaking te doen om daarna zelf te kunnen bepalen waar je graag zou willen starten. Daarmee proberen we ook zeker te voorkomen dat je niet pas na verloop van tijd wilt overstappen naar een andere locatie omdat het niet naar wens of verwachting is.

We nemen die wens zeker mee bij het vinden van een passende locatie. Het heeft uiteraard te maken met de kwaliteit van de begeleiding die daar geboden wordt en welke faciliteiten er zijn. Het kan ook meegenomen worden in één van de sportdoelstellingen om het sporten weer op te pakken in je eigen sportschool. Mogelijk kan gedurende het Vitaliteitsplan het sporten bij je eigen sportschool weer rustig opgepakt worden, als in eerste instantie je belastbaarheid en/of de begeleiding het niet toe laat om daar het Vitaliteitsplan te starten.

Nee, dat hoeft niet altijd. Het ligt aan jouw belastbaarheid, die gemeten wordt bij de sportarts of de oncologie fysio, welke begeleiding het meest optimaal is. Dat heeft uiteraard te maken met het moment waarop je je bij Tegenkracht aanmeldt. Ook de impact van de kankervorm zelf en het medicijngebruik hebben invloed op welke professionele begeleiding nodig is.

Soms is een gespecialiseerde fysiotherapeut in de oncologie de maatstaaf, maar er zijn ook zeker trajecten waarbij een fitnesstrainer oncologie of andere sportbegeleider goed aan de slag kan. Daarnaast zijn er ook zeker combinatietrajecten mogelijk, waarbij een (gespecialiseerde) fysiotherapeut met jou aan de slag is, maar er ook een traject naast loopt samen met een goede sportbegeleider. Wel is er dan een nauwe afstemming met de fysiotherapeut, de sportbegeleider en met Tegenkracht. Je bent bijvoorbeeld naast de krachtraining onder begeleiding van de fysiotherapeut ook onder begeleiding aan het zwemmen op een andere locatie.

Het Vitaliteitsplan Tegenkracht is een op maat gesneden traject, dat uitgaat van jouw belastbaarheid en wensen. De focus ligt dus op een individueel traject, maar waar wenselijk proberen we ook aansluiting te vinden in een passend groepsaanbod.

Het sport- en beweegprogramma op maat van Tegenkracht gaat uit van zes maanden. Deze zes maanden gaan in vanaf het moment dat je de eerste training hebt gehad. In die zes maanden proberen we je zover op weg te helpen dat je daarna zelfstandig verder kan in een regulier sportaanbod. Zelfstandig omdat je het vertrouwen daarin teruggewonnen hebt om dat op te kunnen gaan pakken, maar uiteraard ook dat het verantwoord is om zelfstandig verder te gaan. Dat moment kan ook eerder aan bod komen en dan ronden we eerder af, waar nodig kunnen we het traject ook verlengen. De inhoud en uiteindelijke duur van het traject doen we in overleg met jou, jouw sportbegeleider en eventueel de sportarts of de bedrijfsarts.

Ja, Tegenkracht maakt namelijk gebruik van bestaande sportlocaties en sportbegeleiders, ook bij jou in de buurt. Samen met jou gaan we op zoek naar een geschikte locatie om het sportplan verder invulling te geven. Tegenkracht werkt momenteel met zo’n 1.400 locaties/begeleiders samen, verdeeld over heel Nederland. Bijna wekelijks komen daar nieuwe locaties bij.

Tegenkracht werkt samen met nagenoeg alle sportartsen in Nederland, verdeeld over 78 locaties. We kijken niet alleen naar de dichtstbijzijnde sportarts voor jou, maar ook naar de sportarts die het beste past bij jouw profiel en (sport)wensen. Welke sportarts het gaat worden doen we uiteraard in overleg me jou.

Aanmelden als deelnemer

DD slash MM slash JJJJ
Aanvullend verzekerd
Ik meld mij aan voor hulp op het gebied van
Hidden
Hidden
Hoe heeft u Tegenkracht gevonden?
Ik ontvang graag de nieuwsbrief van Tegenkracht
Ik ga akkoord met het privacy-statement en overige-AVG verplichtingen van deze website(Vereist)