Kanker en werk

In 2023 kregen ruim 128.000 mensen de diagnose kanker. Eén op de 200 werknemers in Nederland krijgt kanker. De kans dat een van uw medewerkers kanker krijgt is dus aanzienlijk. Juist nu wilt u goed werkgeverschap tonen en wilt u deze medewerkers waar mogelijk helpen.

Als een werknemer kanker krijgt, brengt dat ook voor de werkgever onzekerheden met zich mee.  Hoe maak ik kanker bespreekbaar met de werknemer en collega’s? Wat kan ik als werkgever doen om de werknemer zo goed mogelijk te ondersteunen? Wat mag ik doen en wat moet ik doen? Kan mijn bedrijfsarts en/of Arbodienst helpen? Wat moet en mag ik volgens de Wet Poortwachter?

Wat kunt u als werkgever?

Een zieke werknemer kost uw bedrijf veel geld. Een werknemer met kanker is in de praktijk gemiddeld 1 tot 1,5 jaar afwezig. Vervanging van medewerkers is een aanzienlijke kostenpost. Het sporten, een betere conditie fysiek en mentaal en uw betrokkenheid zijn belangrijk voor uw werknemer.

U kunt uw werknemer met kanker heel gericht ondersteunen. Bied daarom deze werknemer de begeleiding op maat van Tegenkracht aan. Dit kan door garant te staan voor de kosten van het ‘Vitaliteitsplan op maat’. Afhankelijk van de dekking van de ziektekostenverzekering (al dan niet aanvullende verzekering) en de looptijd van het traject zijn dat relatief lage kosten.

Tegenkracht verzorgt primair de fysieke revalidatie (uithoudingsvermogen, conditie en kracht) door middel van het sport- en beweegprogramma op maat. We hebben ook aandacht voor de mentale aspecten en voeding. We werken daarom ook samen met voedingsdeskundigen en professionals die mentale ondersteuning aanbieden. Soms is het nodig meer van dit soort ondersteuningstrajecten (z.g. interventies) zoals ergotherapie of reintegratie op het werk in te zetten.

“Kanker zet je wereld op z’n kop. De diagnose komt hard aan. Bij de medewerker die het treft, de gezinsleden, maar ook bij collega’s. Daarom bieden we vanuit Pon Fit persoonlijke begeleiding en revalidatie door bewegen aan. Het is fijn dat we dit onze medewerkers door het hele land kunnen bieden en dat we er op kunnen vertrouwen dat er maatwerk wordt geboden. De zorg voor en ondersteuning van onze medewerkers, is bij Tegenkracht in goede handen”.

– Marieke Esch, Health Manager PON-

Wat kost het?

 • Het sportmedisch onderzoek door de sportarts. Deze kan vaak voor een gedeelte gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar via een aanvullende verzekering.
 • De kosten van de gewenste interventies: de oncologie fysiotherapeut, de sportbeoefening, de kosten van de mentale ondersteuning en van dieetadviezen. Een aantal van deze behandelingen kan voor een gedeelte worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.
 • De coördinatie- en begeleidingskosten van de Tegenkracht-organisatie.Als werkgever kunt u garant staan voor het niet vergoede deel van de kosten.

Wat levert het op?

 • Tegenkracht ontzorgt u en neemt werk uit handen, regelt alle afspraken.
 • Tegenkracht houdt contact met de bedrijfsarts en verzorgt rapportages. De bedrijfsarts kan de gegevens verwerken in het re-integratieplan dat moet worden opgesteld, zoals vereist in de Wet Poortwachter.
 • Uit onderzoek blijkt dat actief sportende kankerpatiënten zes tot acht weken eerder dan het landelijk gemiddelde weer aan het werk gaan. De deelnemers van Tegenkracht hebben dat ondervonden.
 • Een sterkere medewerker wil actief re-integreren. Het gaat sneller en beter.
 • Er is minder managementaandacht nodig en de kwaliteit van leven van uw medewerker is verbeterd omdat deze fysiek en mentaal sterker is.
 • Er is veel minder verstoring van de dagelijkse processen.
 • Werkgevers besparen hierdoor duizenden euro’s door de aanzienlijk snellere re-integratie.

De reden dit als werkgever te doen is simpel: u toont zich als bedrijf een ‘goed werkgever’, het past bij de moderne manier van ondernemen. Toch zit er ook een rationeel argument aan vast: een ziektedag kost een bedrijf geld, bedragen variëren van € 230,- tot € 400,-. Sneller weer terugkomen in de werkomgeving bespaart dus veel geld. Zeker als u weet dat bedrijven die wij als klant mogen rekenen aangeven dat hun werknemers aanmerkelijk sneller dan het landelijk gemiddelde weer re-integreren en weer aan de slag gaan.

In sommige gevallen wordt gesproken over twee tot drie maanden sneller terug op het werk. Dan is een investering in het Vitaliteitsplan Tegenkracht van gemiddeld genomen € 1.500,- tot € 2.400,- wel heel snel terugverdiend.

Veelgestelde vragen

Tegenkracht helpt kankerpatiënten om voor, tijdens en na hun behandeling hun conditie en spierkracht zo goed mogelijk te behouden en weer op te bouwen. Wij doen dit met een Vitaliteitsplan op maat.

Ervaring en wetenschappelijk onderzoek tonen aan dat een goede voorbereiding en revalidatie de terugkeer naar het arbeidsproces behoorlijk kan versnellen. Dat is niet alleen voor de betrokken patiënt prettig, omdat het werk voor veel mensen een plezierige en stabiliserende factor is, en het werken bijdraagt aan een sterker zelfbeeld. Ook voor de werkgever is snelle terugkeer naar productief werk een voordeel, minder ziektedagen, minder vervangingskosten en minder werkdruk op de rest van het team. Objectief is meestal sprake van een significante kostenbesparing, maar wellicht nog waardevoller is de uitstraling van aantoonbaar goed werkgeverschap en de waardering die dit oproept bij alle medewerkers, niet alleen degenen die ziek zijn of geweest zijn. Het Vitalieteitsplan is altijd een individueel begeleidingstraject, iedere deelnemer heeft zijn eigen mogelijkheden en wensen. Voor de ene deelnemer betekent dit weer op de fiets naar het werk toe willen en voor de andere is dit weer actief deelnemen in zijn/haar favoriete sport. Maatwerk zorgt voor de beste resultaten!

Tegenkracht helpt al meer dan 17 jaar kankerpatiënten met maatwerk lifestyle-programma’s.  Inmiddels hebben wij duizenden mensen begeleid. Steeds vaker kiezen werkgevers ervoor om hun werknemer met kanker door ons te laten begeleiden. Zowel werkgever als werknemer wordt door ons ontzorgd.

Al direct nadat de diagnose is gesteld, kan de begeleiding door Tegenkracht worden opgepakt. Hier geldt: hoe sneller we kunnen werken aan voorbereiding op behandelingen, hoe beter. Hoe fitter je begint aan de behandelingen, hoe sneller en beter het herstel. Uiteraard kan ook na afronding van de behandelingen de begeleiding worden begonnen.

Het plan kent drie kostenelementen: het sportmedisch onderzoek (in sommige gevallen gedeeltelijk vergoed door een aanvullende verzekering), de begeleiding door de behandelaars (waaronder een oncologie fysiotherapeut en een fitness- of personal trainer, psycholoog, diëtist, ergotherapeut) en de uren die Tegenkracht maakt om alles te begeleiden, inclusief terugkoppeling naar casemanager en/of bedrijfsarts.

 1. Kosten van het sportmedisch onderzoek: deze kosten worden soms (gedeeltelijk) vergoed door de basis- of aanvullende verzekering, de kosten bedragen € 270 tot € 340, afhankelijk van de verzekering.
 2. Kosten oncologie fysiotherapeut: kostenindicatie € 37 tot € 46 per behandeling. Het kan zijn dat iemand een aanvullende verzekering heeft waardoor een aantal behandelingen vergoed wordt. Als er een chronische indicatie is afgegeven, vallen de kosten vanaf de 21e behandeling weer onder de basiszorg. Kosten van mentale ondersteuning, diëtist en ergotherapeut worden per casus in kaart gebracht, het is immers maatwerk.
 3. Kosten die Tegenkracht maakt voor de totale coördinatie en begeleiding, inclusief de rapportages en terugkoppeling naar de bedrijfsarts en/of case-manager. Zo’n rapportage helpt om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen inzake de onderbouwing van het ‘Re-integratieverslag’ (RIV). Voor 6 maanden bedragen de kosten van de begeleiding € 975. Tegenkracht zorgt ook voor de complete financiële afhandeling en schiet de kosten voor. Tegenkracht houdt maandelijks contact met de deelnemer en de betrokken fysio zodat de begeleiding, waar nodig, snel kan worden aangepast.

Bovenstaande bedragen zijn indicatief, het kan zijn dat er zich gedurende het revalidatieproces wijzigingen aandienen. Als dat het geval is, nemen wij altijd contact met de werkgever op om nader te overleggen. Gemiddeld genomen komt een traject qua kosten op een bedrag tussen de € 1.500 en € 2.400.

Als u akkoord bent met de aanpak worden zowel uw werknemer als de werkgever ‘ontzorgt’. Nadat de eerste kosten bij de ziektekostenverzekeraar zijn gedeclareerd, worden de niet vergoede kosten door Tegenkracht aan uw werknemer vergoed. Tegenkracht houdt per behandelaar de kosten bij, schiet deze voor en maakt een eindafrekening op na afloop van het begeleidingstraject.

In overleg met uw werknemer kunnen wij een kostenopstelling maken, wij analyseren dan welke kosten gedekt zijn door de ziektekostenverzekering, wat er vergoed wordt en wat niet. In samenspraak met de  behandelaars wordt een behandelplan opgesteld met een kostenplaatje. Dat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan u als werkgever.

Sport en bewegen is wel de oorsprong van de aanpak die Tegenkracht voorstelt. Recent wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat ook andere aspecten de kwaliteit van leven beïnvloeden en bepalen. Denk daarbij aan de juiste voeding en ondersteuning op het gebied van mentaal welzijn. In ons netwerk werken wij dan ook samen met behandelaars op die terreinen.

Tegenkracht verzorgt de communicatie over het verloop van het traject aan uw bedrijfsarts. Via beveiligde email wordt de bedrijfsarts geïnformeerd over de voortgang. Die rapportages gebeuren aan de hand van de wettelijke eisen m.b.t. de momenten van rapportage.

De Wet verbetering poortwachter regelt de aanpak van verzuim. De ‘poortwachter’ is het UWV, dat aan het eind van het traject beoordeelt of er voldoende re-integratie-inzet heeft plaatsgevonden door werkgever en werknemer. Zijn alle middelen ingezet, is dit tijdig gebeurd en is het resultaat bevredigend?

Bij een ziekmelding gaat er een klok lopen die twee jaar doortikt. De wet vereist een actieve inzet van zowel werkgever als werknemer. De Wet verbetering poortwachter kent een strakke planning met verschillende deadlines. Deze structuur helpt werkgever en werknemer bij het re-integratieproces.

De casemanager moet elke zes weken deze vragen stellen:

 • Is het eigen werk passend?
 • Is het eigen werk passend te maken?
 • Is er ander passend werk?

Stap 1: Melding eerste ziektedag en melding bij arbodienst

Zodra een werknemer ziek wordt, moet dit worden doorgegeven aan de werkgever. Hoe dat kan, is meestal vastgelegd in een verzuimreglement. Wanneer de werknemer langer dan een paar dagen ziek is, dient de werkgever dit binnen een week te melden bij de arbodienst of bedrijfsarts.

Stap 2: Probleemanalyse

Indien langdurige ziekte dreigt, vraagt de werkgever de bedrijfsarts of arbodienst een probleemanalyse en een re-integratieadvies op te stellen. De werkgever stelt vervolgens samen met de werknemer een plan van aanpak op. Staat direct al vast dat er geen re-integratiemogelijkheden zijn, dan is een vervroegde WIA-aanvraag mogelijk.

Stap 3: Plan van aanpak (re-integratieplan)

In het plan van aanpak maken werkgever en werknemer afspraken over de functiemogelijkheden. Beide partijen bekijken wat er nodig is om passende arbeid te vinden. In eerste instantie binnen het bedrijf (eerste spoor). Of, als de bedrijfsarts dit adviseert, bij een ander bedrijf (tweede spoor). Het plan van aanpak wordt periodiek (liefst om de zes weken) geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Stap 4: 42e-weeksmelding UWV 

Na 42 weken ziekte moet de werkgever de dreigend langdurige ziekte melden bij het UWV.

Stap 5: Eerstejaarsevaluatie

Na 52 weken kijken werknemer en werkgever samen naar de re-integratieactiviteiten in het eerste ziektejaar. Ze bepalen of het gestelde doel en de gekozen route van de re-integratie nog de juiste is of dat een bijstelling nodig is, bijvoorbeeld als de belastbaarheid van de zieke is verslechterd.

Stap 6: Aanvraag WIA

Na 104 weken ziekte ontstaat recht op een WIA-uitkering. De werknemer dient zelf de WIA-beoordeling aan te vragen. Hij/zij krijgt hierover bericht van het UWV. Tot uiterlijk week 93 van de ziekte kan de WIA-aanvraag ingediend worden. Deze moet voorzien zijn van:

 • de eerstejaarsevaluatie;
 • een eindevaluatie van het plan van aanpak (door werkgever en werknemer samen opgesteld);
 • medische informatie (inclusief probleemanalyse) en een actueel oordeel van de bedrijfsarts, door de werknemer opgevraagd.

Het UWV toetst de WIA-aanvraag met de RIV-toets (RIV = Re-Integratie Verslag). Hiermee bepaalt het UWV of werkgever en werknemer samen voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht. Indien dat het geval is, en de werknemer is voor minder dan 65% arbeidsgeschikt, volgt toelating tot de WIA. Let op: als er volgens het UWV niet voldoende re-integratie-inspanningen zijn gedaan, volgt geen toelating tot de WIA!

B2B-partners

Als een werknemer zich bij ons heeft aangemeld benaderen wij (uiteraard in overleg met de werknemer) de werkgever. Het Vitaliteitsplan op maat heeft zich de afgelopen jaren bewezen als uitstekende mogelijkheid voor een zieke werknemer om sneller terug te keren op het werk. Tegenkracht verzorgt inmiddels voor heel wat bedrijven de (fysieke) revalidatie en re-integratie van (ex)kankerpatiënten, zoals PON Holdings BV, Rabobank, Baker&McKenzie, Flynth, BAM, Erasmus MC, FIOD, The Greenery, HEMA, UWV, Movir, Ministerie van Justitie, De Nederlandsche Bank, ENECO, EY, Schiphol Group, Accenture, PepsiCo en de Nationale Politie en vele MKB-bedrijven.

Wilt u meer weten of bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Een B2B- voorbeeld uit de praktijk

Oncopol is een speciaal revalidatieprogramma dat wordt aangeboden aan alle medewerkers van de politie – als eerste beroepsgroep in Nederland – bij wie de diagnose kanker is gesteld. Zodra bij een politiemedewerker de diagnose kanker wordt gesteld, ontwikkelt Tegenkracht een op maat gemaakt sportmedisch en beroepsgericht revalidatieprogramma. Kankerpatiënten krijgen arbeidsrelevante begeleiding en advies. Bovendien kan er ondersteuning gegeven worden op het gebied van mentale begeleiding, voeding en waar nodig reintegratiebegeleiding. Voor de medewerkers van de politie zijn er GEEN kosten verbonden aan het programma. Alles onder het motto ‘Stay Fit, Stay at Work’.

Werk rode draad

Oncopol helpt politiemedewerkers met kanker vanaf de eerste dag van hun ziekteproces. Op een actieve manier, zodat ze het herstelproces snel ter hand kunnen nemen. Het werk, de rode draad in hun leven, blijft daardoor zo veel mogelijk behouden. Ze beschikken zo over meer veerkracht, wat na afloop van de behandeling een snellere terugkeer bevordert. Als dat nodig is, worden ook politie-specifieke operationele begeleiding en training ingezet.

Tegenkracht

Tegenkracht begeleidt politiemensen al vanaf 2017, en heeft inmiddels vele honderden mensen geholpen bij hun herstel en re-integratie. Tegenkracht is de partner die elke aanmelding oppakt en de deelnemer verder helpt aan de gewenste interventies (bewegen en sport, met aandacht voor de mentale ondersteuning en voedingsadviezen). De coördinator van Tegenkracht opereert in deze als ‘care-manager’ van a tot z voor elke aangemelde politievrouw of politieman.

Werknemer aanmelden

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening en/of wilt u een werknemer aanmelden? Vul hier uw gegevens in en we nemen contact met u op.

Ik ga akkoord met het privacy-statement en overige AVG verplichtingen van deze website(Vereist)

Stichting Tegenkracht